Blog

Model de personalitat dels 16 factors de Cattell i el 16PF-5

Raymond Cattell va desenvolupar l’any 1949 un test de personalitat basat en la seva teoria, la qual proposa que la personalitat està integrada per 16 factors primaris: Afabilitat, Raonament, Estabilitat, Dominància, Animació, Atenció a les normes, Atreviment, Sensibilitat, Vigilància, Abstracció, Privadesa, Aprensió, Obertura al canvi, Autosuficiència, Perfeccionisme i Tensió. En l’última revisió d’aquest qüestionari factorial, el 16PF-5, agrupa els factors secundaris en 5 dimensions globals (Extraversió, Independència, Duresa, Autocontrol i Ansietat), oferint un plantejament més proper al model dels Cinc Factors, alhora que segueix donant informació sobre els 16 factors primaris.

El qüestionari consta de 185 ítems, una escala de desitjabilitat social, una escala d’infreqüència i una d’aquiescència. El temps d’administració és d’uns 45 minuts. Segons TAE Ediciones (n.d.a), empresa que comercialitza a l’Estat espanyol el qüestionari, el 16 PF-5 està pensat per utilitzar-se en l’àmbit laboral i la pràctica clínica. L’informe ofereix, a més de la anàlisi de les dimensions i factors, una gràfica on presenta la informació del subjecte segons un hexàgon equivalent al del model de Holland.

Gràfica tipus Holland de l’informe 16 PF-5:

Nota: imatge capturada del fullet divulgatiu del 16 PF-5 de TAE Ediciones (n.d.b)

Referències bibliogràfiques:

TAE Ediciones. (n.d.a). 16 PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad. Descripción. Recuperat el 29 de març de 2022 de https://web.teaediciones.com/16-PF-5--CUESTIONARIO-FACTORIAL-DE-PERSONALIDAD--5-EDICION.aspx

TAE Ediciones. (n.d.b). 16 PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad. Folleto divulgativo. Recuperat el 29 de març de 2020 de https://web.teaediciones.com/Ejemplos/folleto_16PF%20datasheet.pdf